Sammen med pasienten jobber jeg innledningsvis med å få oversikt over hva som er problemområdet, for å avklare hva vi skal jobbe med. I denne fasen må vi bruke tid på å kartlegge, gjerne innhente opplysninger fra andre ( f.eks. om tidligere utredning og behandling). Når utredningen er fullført skal pasienten sitte igjen med god oversikt og forståelse knyttet til: «hva handler dette om, hva heter det, hva er diagnosen».

I behandlingen videre vil tilnærmingen være helt avhengig av problemstillingen. God informasjon om allminnelige psykologiske prinsipper og om ulike sykdommer, det vi kaller psykoedukasjon, er nyttig for alle. Ellers er det slik at ulike psykiske lidelser i noen grad krever ulik tilnærming. Ideen er å anvende de behandlingsprinsippene som har vist seg å gi effekt, det vi kaller evidensbaserte metoder. 

Bedring kan skje i konsultasjonene, gjennom den terapeutiske samtalen, men bedring kan også komme når man får mere kunnskap om et tema, når man klarer å integrere ny viten i dagliglivet. Bedring kan videre være knyttet til at det igangsettes endringer i hverdagen, noen vil f.eks. trenge en periode med sykemelding. Endelig er det også i psykiatrien en del medikamenter som kan gi god effekt enten i en periode eller brukt over tid. 

Etter at konsultasjonen er over, bruker jeg god tid til å skrive referat. Fastlegen vil jevnlig få oversendt en skriftlig oppsummering, slik at denne er orientert om forløpet av utredning og behandling. Pasienten får også utskrift av journalen og blir på denne måten i enda større grad fortrolig med hva behandlingen innbefatter. Dokumentasjonen er nyttig for både pasient og fastlege, spesielt gjelder dette når fastlegen skal skrive erklæringer til f.eks NAV og hvis fastlegen skal videreføre medikamentell behandling.